Jdi na obsah Jdi na menu
 


Práva a povinnosti uchazeče a zájemce o zaměstnání vůči úřadu práce

7. 6. 2007

Nejprve si objasněme práva a povinnosti uchazeče o zaměstnání.

Práva uchazeče o zaměstnání:

- na zprostředkování zaměstnání, tj. na vyhledávání vhodného zaměstnání, poradenství a poskytování informací o pracovních příležitostech, 

- na podporu v nezaměstnanosti při splnění zákonem stanovených podmínek,

- na zvýšenou péči při zprostředkování zaměstnání, pokud ji potřebuje, 

- na pracovní rehabilitaci, pokud je osobou se zdravotním postižením,

- uchazeč může při evidenci na úřadu práce pracovat, pokud je jeho činnost kratší než polovina stanovené týdenní pracovní doby a měsíční výdělek nepřesáhne polovinu minimální mzdy; dále umožňuje výkon činnosti na základě dohody o pracovní činnosti nebo dohody o provedení práce, pokud měsíční odměna (průměrná měsíční odměna) nepřesáhne polovinu minimální mzdy.

Povinnosti uchazeče o zaměstnání:

- poskytovat úřadu práce potřebnou součinnost při zprostředkování zaměstnání a  řídit se jeho pokyny,

- sdělit úřadu práce údaje o svých zdravotních omezeních v rozsahu potřebném pro vyhledání vhodného zaměstnání, rekvalifikaci a pro stanovení vhodné formy pracovní rehabilitace, a dále sdělit, zda je osobou se zdravotním postižením; uplatňuje-li pracovní omezení ze zdravotních důvodů, je povinen je doložit lékařským posudkem registrujícího praktického lékaře,

- podrobit se na žádost úřadu práce vyšetření za účelem posouzení svého zdravotního stavu a vydání lékařského posudku, pokud žádá o zabezpečení pracovní rehabilitace, poskytnutí příspěvku na vytvoření chráněného pracovního místa, uvádí zdravotní důvody, které mu brání v plnění povinností uchazeče o zaměstnání nebo v nástupu na rekvalifikaci, nebo pokud jde o posouzení vhodnosti doporučeného zaměstnání z hlediska jeho zdravotní způsobilosti,

- oznámit úřadu práce nástup do zaměstnání nejpozději v pracovní den předcházející dni, který byl sjednán jako den nástupu do zaměstnání, včetně nástupu do zaměstnání, které nebrání zařazení a vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání (tzv. nekolidující zaměstnání) a do 8 kalendářních dnů doložit vznik pracovněprávního vztahu (např. pracovní smlouvou, dohodou o pracovní činnosti),

- oznámit úřadu práce nejpozději do osmi kalendářních dnů změny skutečností rozhodných pro vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání, které osvědčil v žádosti o zprostředkování zaměstnání, důvody, pro které se nedostavil na úřad práce ve stanoveném termínu, a změnu bydliště v průběhu vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání.

U zájemců o zaměstnání platí stejná práva jako u uchazečů o zaměstnání. Zájemcům není ale státem placeno zdravotní a sociální pojištění, musí si ho platit sami a není jim poskytována podpora v nezaměstnanosti.

Povinnosti zájemce nejsou tak striktně dané, jako je to u uchazeče o zaměstnání, ale samozřejmě i u něj jsou vyžadovány následující povinnosti.

Povinnosti zájemce o zaměstnání:

- poskytovat úřadu práce potřebnou součinnost při zprostředkování zaměstnání a  řídit se jeho pokyny,

- sdělit úřadu práce údaje o svých zdravotních omezeních v rozsahu potřebném pro vyhledání vhodného zaměstnání, rekvalifikaci a pro stanovení vhodné formy pracovní rehabilitace, a dále sdělit, zda je osobou se zdravotním postižením; uplatňuje-li pracovní omezení ze zdravotních důvodů, je povinen je doložit lékařským posudkem registrujícího praktického lékaře,

- uvádí zdravotní důvody, které mu brání v plnění povinností uchazeče o zaměstnání nebo v nástupu na rekvalifikaci, nebo pokud jde o posouzení vhodnosti doporučeného zaměstnání z hlediska jeho zdravotní způsobilosti.

Zájemce může kdykoli požádat o vyřazení z evidence zájemců o zaměstnání. Úřad práce může zájemci umožnit absolvování kurzu specifické rekvalifikace.